Confidentialité

Het Mercatorfonds respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren dan ook de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze uitgaves en activiteiten. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is Bernard Steyaert, Mercatorfonds N.V., Zuidstraat 2 te 1000 Brussel, België.
U heeft gratis toegang tot onze databank houdende uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen. Deze toegang geschiedt op eenvoudig verzoek. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij per e-mail (kunstboeken@mercatorfonds.be) of telefonisch contact op te nemen via het nummer +32 (0)2/548 25 35. Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register (Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Waterloose Steenweg 115, 1000 Brussel – België, tel: +32 (0)2/542 72 00).